แบบสำรวจติดตามผลการมีงานทำ ศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระของนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา
  2.เพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธรและลักษณะงานที่ทำ ไปประกอบการเรียนการสอน
  3.เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารทนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
         
 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
    ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
         
 

คำชี้แจง     ให้ท่านกรองข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

         
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. รหัสประจำตัวนักเรียน
       
         
2. คำนำหน้าชื่อ
       
         
3. ชื่อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชน  
    อายุ  
         
4. ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์  
 
5. ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
6. สำเร็จการศึกษาระดับ
 
         

 

ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
     
7. สถานการณ์ในปัจจุบันท่านกำลัง
 
  ศึกษาต่อ (ข้ามไปข้อ 8)    
  ทำงาน (ข้ามไปข้อ 9)    
     
  ว่างงาน (ข้ามไปข้อ 11)    
  อื่นๆ ระบุ
   
8. กรณีศึกษาต่อ        
                   
-ชื่อสถานศึกษา    
  ตรงกับสาขาที่จบ ไม่ตรงกับสาขาที่จบ      
           
9. กรณีทำงาน        
-ตำแหน่ง      
-ชื่อหน่วยงาน
-ที่อยู่
  ตรงกับสาขาที่จบ ไม่ตรงกับสาขาที่จบ      
  -ความรู้ที่เรียนมา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน คิดเป็น %
  25%  50%  75%  100%   
   
10. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
-ประเภทอาชีพ
  ตรงกับสาขาที่จบ ไม่ตรงกับสาขาที่จบ      
  -ความรู้ที่เรียนมา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็น %
  25%  50%  75%  100%   
       
11. กรณีว่างงาน           
  -ต้องการให้สถานศึกษาหางานให้หรือไม่
  ต้องการ ไม่ต้องการ      
           
หมายเหตุ ช่องทางการตอบแบบสำรวจข้อมูล  
  ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอินเตอร์เน็ต    
           
 
   
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th
  Contact Staff : งานวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586-246