ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  • นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง

    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

🏫โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 👉วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร👈

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติ

👉และได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษายโสธร จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร6

ท่านนิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ด้วย Application Canva และการใช้ Google Classrom เพื่อจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

👉วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 🏫เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับชั้น 👉วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดี

กับท่านนิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ระดับภาค และ รางวัล "พระวิษณุกรรมทองคำ" เป็นผู้มีคุณูปการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอันเป็นที่ประจักษ์

ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ วิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

นางสาวจินตหรา อินทนนท์ ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี นายทรงวุฒิ พุทธลา ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ระดับภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของประเทศไทย แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การสอบ (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบตามลิงค์ด้านล่าง 👉 👉 https://shorturl.asia/KheEP

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก และการประชุมเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนกลไกล คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จังหวัดยโสธร และได้รับมอบใบประกาศบุคลากรดีเด่นและองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและทวิภาคี(MOU) ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ในวันศุกที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

ข่าวดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่สนใจขอรับทุนส่งน้องเรียนจบ จาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)รายละเอียดการสมัคร https://shorturl.asia/57fKo

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ได้มอบหนังสือสำคัญให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้ผ่านรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (พ.ศ. 2565 -2569) ด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565