ห้องเรียนออนไลน์
     
ระดับชั้น ปวช.1 พณิชยกรรม ระดับชั้น ปวช.2 พณิชยกรรม ระดับชั้น ปวช.3 พณิชยกรรม
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 20000-1101
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 20000-1202
วิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 รหัส 2000-9206
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 20000-1201
วิชา อาเซียนศึกษา รหัส 20000-1505
วิชา กฏหมายพานิชย์ รหัส 2200-1008
วิชา เพศวิถีศึกษา รหัส 20000-1602
วิชา พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัส 20001-1002
วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี รหัส 2201-2008
วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัส 20000-1603
วิชา การบัญชีบริษัทจำกัด รหัส 20201-2003
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003
วิชา เศษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัส 20200-1001
วิชา อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ รหัส 20204-2101
 
 
ระดับชั้น ปวช.1 อุตสาหกรรม
ระดับชั้น ปวช.2 อุตสาหกรรม
ระดับชั้น ปวช.3 อุตสาหกรรม
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 20000-1101 วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 20000-1202  
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 20000-1201 วิชา อาเซียนศึกษา รหัส 20000-1505  
วิชา เพศวิถีศึกษา รหัส 20000-1602 วิชา พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัส 20001-1002  
วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัส 20000-1603 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างฯ รหัส 20000-1302  
วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัส 20100-1001 วิชา อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ รหัส 20204-2101  
  วิชา เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น รหัส 20101-2006  
     
     
     
     
ระดับชั้น ปวส.1 บริหารธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2 บริหารธุรกิจ  
วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัส 30000-1101    
วิชา เทคโนโลยีดิจิทัลฯ รหัส 30001-2003    
วิชา หลักเศรษฐศาสตร์ รหัส 32000-1001    
วิชา คณิตศาสตร์และสถิตติฯ รหัส 30000-1401    
     
     
     
ระดับชั้น ปวส.1 อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 อุตสาหกรรม  
วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัส 30000-1101    
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัส 30000-1201    
วิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส 30000-1407    
วิชา เทอร์โมไดนามิกส์ รหัส 30101-2002  
   


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th
  Contact Staff : งานวิชาศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586246