ห้องเรียนออนไลน์
     
ระดับชั้น ปวช.1 พณิชยกรรม ระดับชั้น ปวช.2 พณิชยกรรม ระดับชั้น ปวช.3 พณิชยกรรม
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 20000-1101
วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัส 20000-1303
วิชา กฏหมายพานิชย์ รหัส 2200-1008
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 20000-1201 วิชา พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัส 20001-1002
วิชา เพศวิถีศึกษา รหัส 20000-1602
วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ รหัส 20204-2108
 
วิชา เศษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัส 20200-1001
วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัส 20204-2003
วิชา การขายเบื้องต้น รหัส 20200-1003
วิชา อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ รหัส 20204-2101
วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัส 20001-1003
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง รหัส 20000-1202
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัส 20200-1006 วิชา อาเซียนศึกษา รหัส 20000-1505
   
 
ระดับชั้น ปวช.1 อุตสาหกรรม
ระดับชั้น ปวช.2 อุตสาหกรรม
ระดับชั้น ปวช.3 อุตสาหกรรม
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส 20000-1101 วิชา เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น รหัส 20101-2006  
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัส 20000-1201 วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ รหัส 20101-2005  
วิชา เพศวิถีศึกษา รหัส 20000-1602 วิชา ระบบเสียง รหัส 20105-2102  
วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 20101-2001 วิชา พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รหัส 20001-1002  
วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 20101-2101 วิชา อาเซียนศึกษา รหัส 20000-1505  
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัส 20100-1005    
วิชา เครื่องรับวิทยุ รหัส 20105-2009    
     
     
     
ระดับชั้น ปวส.1 บริหารธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2 บริหารธุรกิจ  
     
     
     
     
     
     
     
ระดับชั้น ปวส.1 อุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 อุตสาหกรรม  
     
     
     
   
   


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th
  Contact Staff : งานวิชาศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586246