1

1

2

2

3

3

4

4

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งวิทยาลัย

  • คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ที่ ๐๑๗ /๒๕๖๒

    เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตเพิ่มอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ ปรับผังห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ และปรับความจุให้เป็นปัจจุบัน

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรม

___